لیفت پیشرفته صورت

افزایش سن و پیری روی پوست، عضله زیر پوست و اسکلت استخوانی تاثیر می گذارد. مطالعات جدید در روند پیری و افزایش سن در صورت به نتایج شگرفتی منجر شده است، به طوری که تغییرات تکنیک عمل جراحی در شرایط فعلی مبتنی به همین مطالعات آناتومیک است.

مشاهده شده که بر اثر افزایش سن بافت های صورت اعم از عضله، چربی و پوست به سمت پایین و جلو حرکت می کند. حال  هرچه در یک ناحیه، بافت چربی بیشتری وجود داشته باشد، به دلیل افزایش وزن تغییرات بیشتری در آن دیده می شود. مثلا پیری در دور چشم ها و پلک ها، در ناحیه، روی تجمع چربی گونه ها و پایین تر در گوشه های دهان و برجستگی صورت و در ناحیه گردن به صورت غبغب نمایش پیدا می کند.

جراحی لیفت پیشرفته صورت بر این اصل علمی مبتنی است که تمام بافت هایی که از صورت به دلیل پیری و افزایش سن جابجا شده است را به جای اصلی و قبلی خود برگردانده شود. به طوریکه با جراحی لیفت پیشرفته بازگرداندن نسوج به محل طبیعی و قبلی خودشان است.

 

 

 

بنابراین جراحی لیفت پیشرفته صورت فقط لیفت صورت نیست. لیفت پوست، عضله زیر پوست و بافت های عمیق صورت که این ها به جای قبلی خودشان برمی گردند.

مجموعه ای از کارهای ترکیبی روی پیشانی، ابرو، کنار چشم، گونه، میانه صورت، ناحیه لب ها و گردن صورت می گیرد  تا تمام بافت های صورت اعم از پوست، عضله زیر پوست، چربی ها و بافت های عمقی را به محل سابق و قدیمی خود برگرداند، این را لیفت پیشرفته صورت می گویند.

<b><b><b><b><b><b><b>لیفت پیشرفته صورت</b></b></b></b></b></b></b>